รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 60 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 1,348,416.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น L118325642008 10(2) 2564 อบต.หนองแรด เทิง เชียงราย กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแรด 11,800.00 2020-10-14
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L118625642006 10(2) 2564 เทศบาลตำบลสันมะค่า ป่าแดด เชียงราย สภาเด็กเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า 8,825.00 2020-10-15
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน ป้องกัน และลดปัญหาเพศสัมพันธ์ และตั้งครรภ์ไม่พร้อม L121125642027 10(2) 2564 เทศบาลตำบลนางแล เมืองเชียงราย เชียงราย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ตำบลนางแล 23,860.00 2020-12-25
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กวัยเรียน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) L122725642002 10(2) 2564 เทศบาลตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย โรงเรียนแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 20,760.00 2021-01-28
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ L125225642006 10(2) 2564 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ แม่สาย เชียงราย กลุ่มศูนย์กำลังใจ 23,550.00 2020-11-16
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน L125825641010 10(1) 2564 เทศบาลตำบลม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย โรงพยาบาลเวียงแก่น 31,800.00 2021-01-27
โครงการอบรมเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L126425642007 10(2) 2564 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย กลุ่มดอกรัก 7,400.00 2020-12-25
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ L129725642003 10(2) 2564 เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ กองทุนสงเคราะห์เอดส์ตำบลตลาดขวัญ 13,200.00 2020-12-08
โครงการวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 L131525641005 10(1) 2564 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข่า 9,150.00 2020-12-28
โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชนในตำบลหนองป่าครั่ง L134125642005 10(2) 2564 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองป่าครั่ง 15,000.00 2020-09-24
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L136225642007 10(2) 2564 อบต.สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 29,075.00 2020-10-27
โครงการส่งเสริมความรู้อนามัย เจริญพันธ์และป้องกันความ เสี่ยงโรคจากเพศสัมพันธ์ L136425642006 10(2) 2564 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันคะยอม 12,850.00 2020-12-28
โครงการส่งเสริมความรู้อนามัย เจริญพันธ์และป้องกันความ เสี่ยงโรคจากเพศสัมพันธ์ L136425642007 10(2) 2564 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันคะยอม 12,850.00 2020-12-28
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และชุมชน L138925642009 10(2) 2564 อบต.ดอยลาง แม่อาย เชียงใหม่ กลุ่มอสม. อบต.ดอยลาง 34,600.00 2020-12-01
โครงการป้องกันเรื่องสารเสพติดโรคเอดดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน L139525642002 10(2) 2564 อบต.แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 18,550.00 2020-12-07
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตำบลทุ่งสะโตก L141825642001 10(2) 2564 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ กลุ่มฮักทุ่งสะโตก 10,550.00 2020-11-26
STOP TB อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2564 L141925641003 10(1) 2564 อบต.น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง 9,050.00 2020-10-28
โครงการ STOP TB อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (รพ.สต.บ้านโรงวัว) L142425641001 10(1) 2564 อบต.แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านโรงวัว 17,600.00 2020-12-07
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนตำบลสบโขง ดำเนินการพื้นที่โซนเหนือของตำบลสบโขง ประจำปีงบประมาณ 2564 L145225641001 10(1) 2564 อบต.สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ อบต.สบโขง 71,950.00 2020-10-21
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนตำบลสบโขง (ดำเนินการพื้นที่โซนใต้) ของตำบลสบโขง L145225641002 10(1) 2564 อบต.สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ อบต.สบโขง 71,950.00 2020-10-21
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติดโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 L145225641004 10(1) 2564 อบต.สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ อบต.สบโขง 16,750.00 2020-10-21
ป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L254825642004 10(2) 2564 อบต.พระธาตุ เชียงกลาง น่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 10,320.00 2021-01-29
สร้างแกนนำส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนป้องกันลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น L255525643001 10(3) 2564 อบต.ยม ท่าวังผา น่าน โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 15,000.00 2021-01-27
โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L262125641003 10(1) 2564 อบต.น้ำมวบ เวียงสา น่าน รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 9,300.00 2021-01-25
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง หมู่12 L321425642009 10(2) 2564 อบต.ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่12 15,150.00 2020-10-26
โครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ L321725642013 10(2) 2564 อบต.อ่างทอง เชียงคำ พะเยา โรงเรียนบ้านปางมดแดง 10,880.00 2021-01-15
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L324225642002 10(2) 2564 อบต.ภูซาง ภูซาง พะเยา โรงเรียนบ้านฮวก 15,755.00 2020-09-11
โครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรถ์ไม่พึงประสงค์ L324525642015 10(2) 2564 เทศบาลตำบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 22,000.00 2020-10-30
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนตำบลท่าวังทอง L324525642019 10(2) 2564 เทศบาลตำบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา กลุ่ม อสม. ตำบลท่าวังทอง 18,000.00 2020-10-30
โครงการ รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L324825642001 10(2) 2564 อบต.บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 15,000.00 2021-01-28
โครงการ “STOP TB” ในกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่ L325025641001 10(1) 2564 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 7,740.00 2020-12-25
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอุบัติเหตุ L325025642022 10(2) 2564 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ 20,500.00 2020-12-25
โครงการทักษะชีวิตป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ L373225641007 10(1) 2564 อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ รพ.สต.ห้วยไร่ 9,600.00 2020-12-22
โครงการรณรงค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้เรื่องสารเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไร่ L373225642005 10(2) 2564 อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไร่ 16,000.00 2020-12-22
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 L378025642002 10(2) 2564 อบต.หัวเมือง สอง แพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเมือง 19,500.00 2020-11-18
โครงการรณรงค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้เรื่องสารเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน L378225642008 10(2) 2564 อบต.น้ำชำ สูงเม่น แพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำชำ 20,000.00 2021-02-09
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับตำบล L471625642031 10(2) 2564 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิVCAP 28,150.00 2020-12-28
โครงการอบรมเสริมสร้างพลังภูมิต้านทานป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ โรงเรียนปัว ปี ๒๕๖๔ L696525642011 10(2) 2564 เทศบาลตำบลปัว ปัว น่าน โรงเรียนปัว 21,726.00 2021-01-26
โครงการ Stop TB ห้วยข้าวก่ำเชิงรุก ปี 2564 L709325641001 10(1) 2564 เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา โรงพยาบาลจุน 14,000.00 2020-10-22
(1-1) โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2564) (6 พ.ย. 63) L722425641002 10(1) 2564 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 110,000.00 2020-11-06
ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อต่อเพศสัมพันธ์ตำบลปากบ่อง L723325642018 10(2) 2564 เทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ลำพูน อนุกรรมการเอดส์ เทศบาลตำบลป่าซาง 12,200.00 2020-12-29
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำป งบประมาณ 2564 L723625641005 10(1) 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 48,595.00 2020-09-25
โครงการเพื่อหญิงวัยรุ่น ป้องกันเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L753225642001 10(2) 2564 เทศบาลตำบลสบปราบ สบปราบ ลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 15,000.00 2021-01-13
วัยรุ่นใสสดใส ห่างไกลจากการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันสมควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี่ที่ 2 L754125641001 10(1) 2564 เทศบาลตำบลวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง โรงพยาบาลวังเหนือ 14,000.00 2020-12-22
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคนทำงานด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2564 L755825641004 10(1) 2564 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 12,900.00 2020-11-11
โครงการป้องกันตั้งครรภฺ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนและประชาชน L794525641007 10(1) 2564 อบต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮุ 9,160.00 2020-10-26
โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L807125642014 10(2) 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 10,000.00 2020-12-23
โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร L807625642030 10(2) 2564 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย คณะกรรมการชุมชนบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่๔ 13,100.00 2021-01-21
โครงการวัยรุ่นวัยใส ปลอดภัยจากโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ ปี 2564 L808325641001 10(1) 2564 เทศบาลตำบลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่วาง 6,520.00 2020-12-04
โครงการป้องกันและให้ความรู้ สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน L825325641006 10(1) 2564 เทศบาลตำบลแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ รพสต.บ้านริมใต้ 13,650.00 2020-10-01
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L870925642002 10(2) 2564 เทศบาลตำบลโรงช้าง ป่าแดด เชียงราย โรงเรียนโรงช้างวิทยา 10,100.00 2021-01-11
ส่งเสริมป้องกันการใช้ยาเสพติด และเพศสัมพันธ์ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้า่นหัวดอย (ตำรวจ D.A.R.E.) L871325642020 10(2) 2564 เทศบาลตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย โรงเรียนบ้านหัวดอย 7,800.00 2021-01-06
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนตำบลปอ พ.ศ2564 รพ.เวียงแก่น L871925641002 10(1) 2564 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.เวียงแก่น 67,500.00 2021-01-28
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนตำบลดอกคำใต้ L872625642001 10(2) 2564 อบต.ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา ชมรมดอกตะล่อม 7,340.00 2021-02-18
โครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2564 L874225641001 10(1) 2564 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25,000.00 2020-11-23
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L874425642017 10(2) 2564 เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและคุ้มครองสิทธิ VCAP 99,650.00 2020-12-25
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวัณโรค: เพื่อยุติปัญหาวัณโรคในชุมชน (STOP TB)รพ.สต.ฝายแก้ว L875225641001 10(1) 2564 อบต.ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน รพ.สต.ฝายแก้ว 32,000.00 2020-12-25
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น L889925642005 10(2) 2564 อบต.สระ เชียงม่วน พะเยา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระ 43,500.00 2020-12-23
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L890025642001 10(2) 2564 เทศบาลตำบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาง 20,000.00 2020-09-25
โครงการMr.TB แกนนำวัณโรค ช่วย DOT ปี2564 L890125641003 10(1) 2564 เทศบาลตำบลลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจู้ด 10,660.00 2021-01-20