รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำปาง **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 162,560.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
(1-1) โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1/2564) (6 พ.ย. 63) L722425641002 10(1) 2564 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 110,000.00 2020-11-06
โครงการเพื่อหญิงวัยรุ่น ป้องกันเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L753225642001 10(2) 2564 เทศบาลตำบลสบปราบ สบปราบ ลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 15,000.00 2021-01-13
วัยรุ่นใสสดใส ห่างไกลจากการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันสมควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี่ที่ 2 L754125641001 10(1) 2564 เทศบาลตำบลวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง โรงพยาบาลวังเหนือ 14,000.00 2020-12-22
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคนทำงานด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2564 L755825641004 10(1) 2564 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 12,900.00 2020-11-11
โครงการMr.TB แกนนำวัณโรค ช่วย DOT ปี2564 L890125641003 10(1) 2564 เทศบาลตำบลลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจู้ด 10,660.00 2021-01-20