รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำพูน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 213,595.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับตำบล L471625642031 10(2) 2564 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิVCAP 28,150.00 2020-12-28
ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อต่อเพศสัมพันธ์ตำบลปากบ่อง L723325642018 10(2) 2564 เทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ลำพูน อนุกรรมการเอดส์ เทศบาลตำบลป่าซาง 12,200.00 2020-12-29
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ประจำป งบประมาณ 2564 L723625641005 10(1) 2564 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 48,595.00 2020-09-25
โครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2564 L874225641001 10(1) 2564 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25,000.00 2020-11-23
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L874425642017 10(2) 2564 เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและคุ้มครองสิทธิ VCAP 99,650.00 2020-12-25