รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดพะเยา **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 3 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 30,025.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสุขภาพจิตเยาวชนโดยใช้กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่น L325125633001 10(3) 2563 เทศบาลตำบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กา 30,025.00 2020-01-28