รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 2 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 1 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 5,000.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียน L401225632002 10(2) 2563 อบต.ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยผา 5,000.00 2019-09-24