รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดแพร่ **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 2 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 6 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 78,925.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนผ่านสื่อสร้างสรรค์ปัองกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ (ผ่านเสียงตามสายในชุมชน) L373725632002 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านถิ่น 8,220.00 2020-02-04
โครงการให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับวัยใส L373825632004 10(2) 2563 อบต.ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดง 10,375.00 2019-12-26
.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ L374725632005 10(2) 2563 อบต.เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ 28,230.00 2019-12-11
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L376825632002 10(2) 2563 อบต.แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ อสม.ม.2 11,500.00 2019-11-21
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม L376825632004 10(2) 2563 อบต.แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ อสม.ม.4 10,000.00 2019-11-21
โครงการ เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยทำงาน L808825632001 10(2) 2563 เทศบาลตำบลแม่ลานนา ลอง แพร่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 10,600.00 2019-12-01