รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำปาง **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 2 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 7 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 97,570.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
ให้ความรู้ เรื่องสารเสพติด ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน L463625632001 10(2) 2563 อบต.บ้านหวด งาว ลำปาง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านหวด 19,470.00 2020-03-19
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย L464425632005 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง ชมรมสร้างสุขภาพตำบลบ้านสา 10,000.00 2019-12-19
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย L464425632018 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง ชมรมสร้างเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา 10,000.00 2020-09-03
โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มวัยรุ่นในชุมชน กศน.ต้นธงชัย L465525632044 10(2) 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง ศูนย์การศึกษานองโรงเรียน ตำบลต้นธงชัย 10,910.00 2020-03-18
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตเทศบาลตำบลเสริมงาม L749625632012 10(2) 2563 เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง ชมรมแสงตะวัน 11,240.00 2019-11-20
โครงการเพื่อนหญิงวัยรุ่น ป้องกันเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L753225632003 10(2) 2563 เทศบาลตำบลสบปราบ สบปราบ ลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 15,000.00 2020-01-22
โครงการ เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า ปี 2563 L827225632067 10(2) 2563 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง ชุมชนศรีหมวดเกล้า 20,950.00 2019-11-28