รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น **** เฉพาะโครงการประเภทที่ 1 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 28 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 626,018.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L127125631003 10(1) 2563 อบต.แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า 46,650.00 2020-03-12
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STOP TB” ในกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่ ประจำปี 2563 L128325631004 10(1) 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง 21,043.00 2019-10-29
โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้แก่เด็กวัยเรียน L131525631001 10(1) 2563 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ข่า 26,700.00 2019-12-24
โครงการวัยเรียน วัยใส รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L131825631010 10(1) 2563 อบต.แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว 12,050.00 2019-12-25
โครงการ STOP TB อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน L142425631004 10(1) 2563 อบต.แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านทรายมูล 16,400.00 2020-01-21
โครงการ STOP TB อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน L142425631005 10(1) 2563 อบต.แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านโรงวัว 18,000.00 2020-01-21
โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L145025631001 10(1) 2563 อบต.แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,160.00 2019-12-20
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนตำบลสบโขงประจำปีงบประมาณ 2563 L145225631002 10(1) 2563 อบต.สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ อบต.สบโขง 71,950.00 2019-10-22
โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L262125631004 10(1) 2563 อบต.น้ำมวบ เวียงสา น่าน รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 11,340.00 2019-12-19
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนรักเป็น รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลดู่พงษ์ ปี 2563 L263225631005 10(1) 2563 อบต.ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน โรงพยาบาลสันติสุข 15,200.00 2019-12-24
โครงการ STOP TB ในชุมชน L320525631004 10(1) 2563 เทศบาลตำบลเวียงลอ จุน พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ 12,000.00 2019-12-25
โครงการทักษะชีวิตป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ L373225631016 10(1) 2563 อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ 9,600.00 2019-12-11
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) L722425631001 10(1) 2563 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 115,000.00 2019-10-24
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2563 L723625621029 10(1) 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 50,995.00 2019-09-25
วัยรุ่นสดใสห่างไกลจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L754125631001 10(1) 2563 เทศบาลตำบลวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง รพ.วังเหนือ 16,000.00 2019-10-25
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิ ภาพคนทำงานด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 L755825631003 10(1) 2563 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 12,900.00 2019-12-11
อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และโรคติดต่อทาเพศสัมพันธ์เขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา L791025631008 10(1) 2563 เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ รพ.ดอยเต่า 13,040.00 2019-12-02
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เทศบาลเมืองน่าน L794025631004 10(1) 2563 เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน เทศบาลเมืองน่าน 13,600.00 2019-12-02
โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L794525631005 10(1) 2563 อบต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮุ 9,860.00 2019-11-04
โครงการ วัยรุ่นวัยใส ปลอดภัยจากโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ ปี 2563 L808325631004 10(1) 2563 เทศบาลตำบลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ รพ.แม่วาง 17,310.00 2019-11-07
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชตตำบลท่าเดื่อปี 2563 L868325631009 10(1) 2563 อบต.ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ โรงพยาบาลดอยเต่า 5,330.00 2020-01-22
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบ 2563ของ รพ.สต.ผาแล L871925631004 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.ผาแล 7,710.00 2020-02-06
โครงการ รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ของรพ.สต.บ้านปางปอ L871925631015 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.ปางปอ 11,640.00 2020-02-06
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ของ รพ.สต.บ้านผาตั้ง L871925631017 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.ผาตั้ง 7,530.00 2020-02-06
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ของรพ.สต.บ้านห้วยหาน L871925631031 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.บ้านห้วยหาน 16,260.00 2020-02-06
โครงการวัยใสปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ของรพ.สต.ปอ L871925631033 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.ปอ 16,250.00 2020-02-06
โครงการ Mrs/Miss TB ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (ค้นพให้พบ จบด้วยหาย) ปี 2563 L872725631002 10(1) 2563 อบต.ออย ปง พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย 14,500.00 2020-01-30
โครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563 L874225631002 10(1) 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25,000.00 2019-11-04