รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 90 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 1,853,760.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อการป้องกัน L116325632006 10(2) 2563 เทศบาลตำบลสถาน เชียงของ เชียงราย กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสถาน 9,480.00 2019-11-29
ส่งเสริมป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน L116525632037 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 11,000.00 2020-04-03
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L121925632015 10(2) 2563 อบต.ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย ร.ร.ต.ช.ด.เทคนิคดุสิต 7,800.00 2020-03-27
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L121925632016 10(2) 2563 อบต.ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย ร.ร.บ้านปางขอน 5,430.00 2020-03-27
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L121925632018 10(2) 2563 อบต.ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย ร.ร.บ้านแม่มอญ 8,900.00 2020-03-27
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) L122725632001 10(2) 2563 เทศบาลตำบลแม่คำ แม่จัน เชียงราย โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 20,760.00 2020-02-24
โครงกานอบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L123225632002 10(2) 2563 อบต.เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย กลุ่มสตรีบ้านพญาไพรเล่ามา 28,300.00 2019-11-28
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L123225632015 10(2) 2563 อบต.เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย กลุ่มสตรีบ้านพญาไพรเล่ามา 28,300.00 2019-11-28
โครงการอบรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนตำบลโป่งงาม L125025632027 10(2) 2563 อบต.โป่งงาม แม่สาย เชียงราย โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ 25,000.00 2020-02-03
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L125225632005 10(2) 2563 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ แม่สาย เชียงราย กลุ่มศูนย์กำลังใจ ทต.แม่สายมิตรภาพ 23,550.00 2020-02-07
โครงการปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L127125631003 10(1) 2563 อบต.แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า 46,650.00 2020-03-12
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา (ทต.สบเตี๊ยะ) L128025632030 10(2) 2563 เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ ทต.สบเตี๊ยะ 9,700.00 2019-09-26
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STOP TB” ในกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่ ประจำปี 2563 L128325631004 10(1) 2563 เทศบาลตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง 21,043.00 2019-10-29
โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้แก่เด็กวัยเรียน L131525631001 10(1) 2563 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ข่า 26,700.00 2019-12-24
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ L131525632007 10(2) 2563 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ อสม.หมู่ที่8 13,250.00 2019-12-24
โครงการวัยเรียน วัยใส รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L131825631010 10(1) 2563 อบต.แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว 12,050.00 2019-12-25
โครงการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ ประชาชนเด็กและเยาวชน L135025632004 10(2) 2563 อบต.แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ กรรมการหมู่บ้านและ อสม. 15,000.00 2020-03-13
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม L136425632021 10(2) 2563 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันคะยอม 11,760.00 2019-11-19
โครงการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L138525632002 10(2) 2563 อบต.ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน1 44,582.00 2019-12-19
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และชุมชน L138925632011 10(2) 2563 อบต.ดอยลาง แม่อาย เชียงใหม่ กลุ่ม อสม.อบต.ดอยลาง 41,750.00 2019-10-16
การป้องกันเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน L139925632004 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ ร.ร.บ้านบวกค้าง 17,950.00 2019-12-24
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตำบลทุ่งสะโตก L141825632001 10(2) 2563 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ กลุ่มฮักทุ่งสะโตก 9,550.00 2019-10-31
โครงการ STOP TB อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน L142425631004 10(1) 2563 อบต.แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านทรายมูล 16,400.00 2020-01-21
โครงการ STOP TB อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน L142425631005 10(1) 2563 อบต.แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ รพ.สต.บ้านโรงวัว 18,000.00 2020-01-21
โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L145025631001 10(1) 2563 อบต.แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12,160.00 2019-12-20
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนตำบลสบโขงประจำปีงบประมาณ 2563 L145225631002 10(1) 2563 อบต.สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ อบต.สบโขง 71,950.00 2019-10-22
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น หมู่บ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563 L254525632001 10(2) 2563 อบต.ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านห้วยทรายขาว 18,000.00 2020-02-26
โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิเสธสารเสพติดและทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยใสของกลุ่มเยาวชน ตำบลพระธาตุ L254825632012 10(2) 2563 อบต.พระธาตุ เชียงกลาง น่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 10,000.00 2020-02-21
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่อง ยาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นแก่เยาวชนตำบลบ่อแก้ว L257125632003 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นาหมื่น น่าน กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว 22,135.00 2020-01-20
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 L257725632002 10(2) 2563 อบต.ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน สภาเด็กตำบลภูฟ้า 21,600.00 2020-01-13
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L258625632009 10(2) 2563 อบต.ภูคา ปัว น่าน โรงเรียนภูคาวิทยาคม 17,000.00 2020-06-11
โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L262125631004 10(1) 2563 อบต.น้ำมวบ เวียงสา น่าน รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 11,340.00 2019-12-19
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนรักเป็น รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลดู่พงษ์ ปี 2563 L263225631005 10(1) 2563 อบต.ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน โรงพยาบาลสันติสุข 15,200.00 2019-12-24
โครงการ STOP TB ในชุมชน L320525631004 10(1) 2563 เทศบาลตำบลเวียงลอ จุน พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ 12,000.00 2019-12-25
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L320925632015 10(2) 2563 อบต.เชียงบาน เชียงคำ พะเยา ประชาคมเอดส์ตำบลเชียงบาน 19,020.00 2019-12-27
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน L323425632001 10(2) 2563 อบต.ผาช้างน้อย ปง พะเยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสิบสองพัฒนา 11,205.00 2020-03-05
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L325025632018 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา ศูนย์การเรียนรู้บ้านเด็ก 7,700.00 2019-12-16
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสุขภาพจิตเยาวชนโดยใช้กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่น L325125633001 10(3) 2563 เทศบาลตำบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กา 30,025.00 2020-01-28
โครงการทักษะชีวิตป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ L373225631016 10(1) 2563 อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ 9,600.00 2019-12-11
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนผ่านสื่อสร้างสรรค์ปัองกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ (ผ่านเสียงตามสายในชุมชน) L373725632002 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านถิ่น 8,220.00 2020-02-04
โครงการให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับวัยใส L373825632004 10(2) 2563 อบต.ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดง 10,375.00 2019-12-26
.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ L374725632005 10(2) 2563 อบต.เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ 28,230.00 2019-12-11
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L376825632002 10(2) 2563 อบต.แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ อสม.ม.2 11,500.00 2019-11-21
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม L376825632004 10(2) 2563 อบต.แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ อสม.ม.4 10,000.00 2019-11-21
โครงการให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียน L401225632002 10(2) 2563 อบต.ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยผา 5,000.00 2019-09-24
ให้ความรู้ เรื่องสารเสพติด ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนทั้งในโรงเรียนและในชุมชน L463625632001 10(2) 2563 อบต.บ้านหวด งาว ลำปาง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านหวด 19,470.00 2020-03-19
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย L464425632005 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง ชมรมสร้างสุขภาพตำบลบ้านสา 10,000.00 2019-12-19
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย L464425632018 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง ชมรมสร้างเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา 10,000.00 2020-09-03
โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มวัยรุ่นในชุมชน กศน.ต้นธงชัย L465525632044 10(2) 2563 เทศบาลตำบลต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง ศูนย์การศึกษานองโรงเรียน ตำบลต้นธงชัย 10,910.00 2020-03-18
โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนบ้านม้าใต้ L473125632018 10(2) 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน ชมรม อสม. บ้านม้าใต้ 11,850.00 2019-12-20
โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนบ้านม้าเหนือ L473125632019 10(2) 2563 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน ชมรม อสม. บ้านม้าเหนือ 12,500.00 2019-12-20
โครงการการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยทำงาน L687025632009 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 18,750.00 2019-12-20
โครงการพนักงานบริการหญิงสวยใส ปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L709825632001 10(2) 2563 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา ศูนย์บริการที่เป็นมิตรน้ำกว๊านสีรุ้งพะเยา 54,700.00 2019-09-26
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1/2563) L722425631001 10(1) 2563 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 115,000.00 2019-10-24
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณ 2563 L723625621029 10(1) 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 50,995.00 2019-09-25
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตเทศบาลตำบลเสริมงาม L749625632012 10(2) 2563 เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง ชมรมแสงตะวัน 11,240.00 2019-11-20
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L749725632016 10(2) 2563 เทศบาลตำบลวังดิน ลี้ ลำพูน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังดิน 7,850.00 2019-12-27
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน L752325632018 10(2) 2563 เทศบาลตำบลดงเจน ภูกามยาว พะเยา กลุ่มสายธารสู่น้ำใจ 8,250.00 2020-02-07
โครงการเพื่อนหญิงวัยรุ่น ป้องกันเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L753225632003 10(2) 2563 เทศบาลตำบลสบปราบ สบปราบ ลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 15,000.00 2020-01-22
วัยรุ่นสดใสห่างไกลจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L754125631001 10(1) 2563 เทศบาลตำบลวังเหนือ วังเหนือ ลำปาง รพ.วังเหนือ 16,000.00 2019-10-25
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิ ภาพคนทำงานด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 L755825631003 10(1) 2563 เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 12,900.00 2019-12-11
อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และโรคติดต่อทาเพศสัมพันธ์เขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา L791025631008 10(1) 2563 เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ รพ.ดอยเต่า 13,040.00 2019-12-02
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เทศบาลเมืองน่าน L794025631004 10(1) 2563 เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน เทศบาลเมืองน่าน 13,600.00 2019-12-02
โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L794525631005 10(1) 2563 อบต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮุ 9,860.00 2019-11-04
โครงการ วัยรุ่นวัยใส ปลอดภัยจากโรคเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ ปี 2563 L808325631004 10(1) 2563 เทศบาลตำบลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ รพ.แม่วาง 17,310.00 2019-11-07
โครงการ เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มวัยทำงาน L808825632001 10(2) 2563 เทศบาลตำบลแม่ลานนา ลอง แพร่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 10,600.00 2019-12-01
โครงการ เพศสัมพันธ์วัยใส ชุมชนศรีหมวดเกล้า ปี 2563 L827225632067 10(2) 2563 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง ชุมชนศรีหมวดเกล้า 20,950.00 2019-11-28
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง บ้านขุนข้อน หมู่ที่ 7 L868125632001 10(2) 2563 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เชียงดาว เชียงใหม่ คณะกรรมการหมู่บ้านขุนข้อน 14,000.00 2019-12-12
โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหา HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ L868225632026 10(2) 2563 อบต.ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชมรมไชยปราการยิ้มสู้ 10,000.00 2019-12-27
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชตตำบลท่าเดื่อปี 2563 L868325631009 10(1) 2563 อบต.ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ โรงพยาบาลดอยเต่า 5,330.00 2020-01-22
โครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 2 L868425632010 10(2) 2563 เทศบาลตำบลสันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บัานสันต้นดู่ 10,600.00 2019-12-13
โครงการสร้างความเข้าใจและความรู้การป้อกกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น L870525632001 10(2) 2563 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย กลุ่มเคียงริมโขง 43,286.00 2019-10-28
โครงการสุขภาวะทางเพศการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งท้องในวัยรุ่น L870525632005 10(2) 2563 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย กลุ่มเยาวชนบานชื่อชุมชนบ้านห้วยซ้อ 20,324.00 2019-10-28
โครงการ รักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L870725632007 10(2) 2563 อบต.โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สภาเด็กและเยาวชนตำบลโชคชัย 16,950.00 2020-02-26
โครงการส่งเสริมและป้องกันการใช้ยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอย L871325634008 10(2) 2563 เทศบาลตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย โรงเรียนบ้านหัวดอย 7,800.00 2020-03-23
โครงการเพิ่มความรู้เรื่องป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L871525632002 10(2) 2563 อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 80,040.00 2020-02-18
โครงการป้องกันและลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L871525632029 10(2) 2563 อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย กศน.ตำบลแม่สลองนอก 11,500.00 2020-02-18
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบ 2563ของ รพ.สต.ผาแล L871925631004 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.ผาแล 7,710.00 2020-02-06
โครงการ รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ของรพ.สต.บ้านปางปอ L871925631015 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.ปางปอ 11,640.00 2020-02-06
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ของ รพ.สต.บ้านผาตั้ง L871925631017 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.ผาตั้ง 7,530.00 2020-02-06
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ของรพ.สต.บ้านห้วยหาน L871925631031 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.บ้านห้วยหาน 16,260.00 2020-02-06
โครงการวัยใสปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 ของรพ.สต.ปอ L871925631033 10(1) 2563 อบต.ปอ เวียงแก่น เชียงราย รพ.สต.ปอ 16,250.00 2020-02-06
โครงการปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L872125632002 10(2) 2563 อบต.สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า 30,000.00 2019-11-28
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนตำบลดอกคำใต้ L872625632005 10(2) 2563 อบต.ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา กลุ่มดอกตะล่อมตำบลดอกคำใต้ 6,690.00 2020-02-05
โครงการ Mrs/Miss TB ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (ค้นพให้พบ จบด้วยหาย) ปี 2563 L872725631002 10(1) 2563 อบต.ออย ปง พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย 14,500.00 2020-01-30
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบ L872825632005 10(2) 2563 อบต.ดงเจน ภูกามยาว พะเยา กลุ่มสายธารสู่น้ำใจ 16,260.00 2020-01-23
โครงการวัยเรียนสดใส ห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2563 L874225631002 10(1) 2563 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25,000.00 2019-11-04
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระดับตำบล ปี 2 L874425632012 10(2) 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP 143,000.00 2019-12-19
โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน L874725632002 10(2) 2563 อบต.หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน อสม.บ้านกอลุง 13,150.00 2019-09-17
โครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L890025632006 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาง 20,000.00 2019-09-27