รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดพะเยา **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 11 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 200,350.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการ STOP TB ในชุมชน L320525631004 10(1) 2563 เทศบาลตำบลเวียงลอ จุน พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอ 12,000.00 2019-12-25
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L320925632015 10(2) 2563 อบต.เชียงบาน เชียงคำ พะเยา ประชาคมเอดส์ตำบลเชียงบาน 19,020.00 2019-12-27
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน L323425632001 10(2) 2563 อบต.ผาช้างน้อย ปง พะเยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสิบสองพัฒนา 11,205.00 2020-03-05
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L325025632018 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา ศูนย์การเรียนรู้บ้านเด็ก 7,700.00 2019-12-16
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสุขภาพจิตเยาวชนโดยใช้กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องในวัยรุ่น L325125633001 10(3) 2563 เทศบาลตำบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กา 30,025.00 2020-01-28
โครงการพนักงานบริการหญิงสวยใส ปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L709825632001 10(2) 2563 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา ศูนย์บริการที่เป็นมิตรน้ำกว๊านสีรุ้งพะเยา 54,700.00 2019-09-26
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน L752325632018 10(2) 2563 เทศบาลตำบลดงเจน ภูกามยาว พะเยา กลุ่มสายธารสู่น้ำใจ 8,250.00 2020-02-07
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนตำบลดอกคำใต้ L872625632005 10(2) 2563 อบต.ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา กลุ่มดอกตะล่อมตำบลดอกคำใต้ 6,690.00 2020-02-05
โครงการ Mrs/Miss TB ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (ค้นพให้พบ จบด้วยหาย) ปี 2563 L872725631002 10(1) 2563 อบต.ออย ปง พะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย 14,500.00 2020-01-30
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบ L872825632005 10(2) 2563 อบต.ดงเจน ภูกามยาว พะเยา กลุ่มสายธารสู่น้ำใจ 16,260.00 2020-01-23
โครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L890025632006 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาง 20,000.00 2019-09-27