รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดน่าน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2563 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 128,875.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น หมู่บ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2563 L254525632001 10(2) 2563 อบต.ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านห้วยทรายขาว 18,000.00 2020-02-26
โครงการส่งเสริมทักษะการปฏิเสธสารเสพติดและทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยใสของกลุ่มเยาวชน ตำบลพระธาตุ L254825632012 10(2) 2563 อบต.พระธาตุ เชียงกลาง น่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 10,000.00 2020-02-21
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่อง ยาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นแก่เยาวชนตำบลบ่อแก้ว L257125632003 10(2) 2563 เทศบาลตำบลบ่อแก้ว นาหมื่น น่าน กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลบ่อแก้ว 22,135.00 2020-01-20
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 L257725632002 10(2) 2563 อบต.ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน สภาเด็กตำบลภูฟ้า 21,600.00 2020-01-13
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L258625632009 10(2) 2563 อบต.ภูคา ปัว น่าน โรงเรียนภูคาวิทยาคม 17,000.00 2020-06-11
โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L262125631004 10(1) 2563 อบต.น้ำมวบ เวียงสา น่าน รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 11,340.00 2019-12-19
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนรักเป็น รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตำบลดู่พงษ์ ปี 2563 L263225631005 10(1) 2563 อบต.ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน โรงพยาบาลสันติสุข 15,200.00 2019-12-24
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เทศบาลเมืองน่าน L794025631004 10(1) 2563 เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน เทศบาลเมืองน่าน 13,600.00 2019-12-02