รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 123,600.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L400725622018 10(2) 2562 อบต.ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สภาเด็กและเยาวชน 25,000.00 2018-12-14
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในวัยรุ่นเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันปัญหายาเสพติดและเสริมทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นในนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ปี 2562 L402825622001 10(2) 2562 อบต.กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน 26,600.00 2019-02-21
โครงการอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2562 L794525622009 10(2) 2562 อบต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน อบต.แม่ลาน้อย 24,000.00 2019-04-01
โครงการอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2562 L794525622010 10(2) 2562 อบต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน อบต.แม่ลาน้อย 24,000.00 2019-04-01
โครงการอบรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2562 L794525622011 10(2) 2562 อบต.แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน อบต.แม่ลาน้อย 24,000.00 2019-04-01