รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดเชียงราย **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 17 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 350,160.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการ STOP TB ในกลุ่มเสี่ยง L116825621006 10(1) 2562 เทศบาลตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย โรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยนก 14,820.00 2019-01-14
อบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน L119725622034 10(2) 2562 อบต.ป่าหุ่ง พาน เชียงราย กลุ่มรอวันฟ้าใสตำบลป่าหุ่ง 12,300.00 2018-12-17
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนในโรงเรียนผาขวางวิทยา L121525622018 10(2) 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย โรงเรียนผาขวางวิทยา 21,630.00 2019-07-04
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคเอดส์ L121725622009 10(2) 2562 อบต.ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย ประธาน คณะกรรม การหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 10,150.00 2019-02-08
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (รร.บ้านแม่มอญวิทยา) L121925622013 10(2) 2562 อบต.ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย รร.บ้านแม่มอญวิทยา 8,000.00 2019-03-29
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L122825622004 10(2) 2562 เทศบาลตำบลแม่จัน แม่จัน เชียงราย อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเหมืองฮ่อ 9,900.00 2019-02-18
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม "เพศศึกษารอบด้าน" L124925622009 10(2) 2562 อบต.บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย โรงเรียนด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 19,500.00 2019-07-24
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L125225622009 10(2) 2562 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ แม่สาย เชียงราย กลุ่มศูนย์กำลังใจ 23,550.00 2019-01-22
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน L792025622006 10(2) 2562 เทศบาลตำบลบ้านต้า ขุนตาล เชียงราย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านต้า 31,080.00 2019-03-26
โครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน L792325622015 10(2) 2562 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เชียงราย ชมรม อสม. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 10,000.00 2019-07-23
โครงการรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L807125622003 10(2) 2562 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชียงของ เชียงราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 20,000.00 2018-12-04
โครงการอบรมชีวิตจะสดใส ถ้าห่างไกลยาเสพติดและไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L825025622034 10(2) 2562 อบต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 14,290.00 2019-04-26
อบรมเยาวชนโรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ ห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L825625621004 10(1) 2562 เทศบาลตำบลสายน้ำคำ แม่จัน เชียงราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงคำ 12,000.00 2019-05-21
โครงการวัยเรียน..วัยใส รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L871125622024 10(2) 2562 อบต.เมืองพาน พาน เชียงราย กลุ่มรวมน้ำใจ ตำบลเมืองพาน 29,300.00 2019-02-06
โครงการป้องกันการใช้ยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอย L871325622010 10(2) 2562 เทศบาลตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย โรงเรียนบ้านหัวดอย 7,800.00 2018-12-24
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ และการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร L871325622013 10(2) 2562 เทศบาลตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 30,000.00 2018-12-24
โครงการเพิ่มความรู้เรื่องป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L871525622001 10(2) 2562 อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 75,840.00 2019-07-05