รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำปาง **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 369,893.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน L462625622028 10(2) 2562 เทศบาลตำบลนาแก้ว เกาะคา ลำปาง โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 7,812.00 2019-07-03
โครงการอบรมให้ความรู้ปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่ยังไม่พร้อม L463125622005 10(2) 2562 อบต.ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านแม่ปาง 10,660.00 2019-05-23
โครงการอบรมให้ความรู้ลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม L463125622006 10(2) 2562 อบต.ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านต้นผึ้ง 10,660.00 2019-05-23
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย L464425622006 10(2) 2562 เทศบาลตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง ชมรมสร้างสุขภาพตำบลบ้านสา 10,000.00 2018-12-24
โครงการอบรมเรื่อง การมีส่วนร่วม วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศสัมพันธ์ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านทุ่งกล้วย L466325621002 10(1) 2562 อบต.บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านทุ่งกล้วย 23,996.00 2019-05-15
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ L469625622006 10(2) 2562 อบต.แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชน 7,495.00 2019-05-30
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 L72241811004 10(1) 2562 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง 115,000.00 2018-10-17
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่1/2562) L722425621001 10(1) 2562 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 115,000.00 2018-10-17
โครงการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กและเยาวชนบ้านปง L749525622014 10(2) 2562 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว แม่ทะ ลำปาง อสม.บ้านปง 8,200.00 2019-02-27
โครงการให้ความรู้และป้องกันการติดเกม ยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นวัยเรียน L749525622028 10(2) 2562 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว แม่ทะ ลำปาง โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน 8,050.00 2019-07-15
ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L749625622016 10(2) 2562 เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลำปาง ชมรมแสงตะวัน 20,000.00 2019-03-08
โครงการเพื่อนหญิงวัยรุ่น ป้องกันเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L753225622004 10(2) 2562 เทศบาลตำบลสบปราบ สบปราบ ลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 18,720.00 2019-01-11
โครงการอบรมเรื่อง การมีส่วนร่วม วัยเรียน วัยใสใส่ใจเรื่องเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกล้วยม่วง L82726108055 10(1) 2562 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง 14,300.00 2018-08-29