รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำพูน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2562 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 498,040.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน L472025622010 10(2) 2562 อบต.นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน ชมรม อสม.หมู่ 13 7,250.00 2019-04-02
โครงการ STOP TB เชิงรุกสู่ชุมชน หยุดยั้งการแพร่ระบาดวัณโรค L472725621003 10(1) 2562 เทศบาลตำบลประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประตูป่า 16,750.00 2019-05-27
โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อม L473625622004 10(2) 2562 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ แม่ทา ลำพูน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทากาศเหนือ 7,660.00 2019-02-28
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2562 L473725622001 10(2) 2562 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาขุมเงิน 12,300.00 2019-03-12
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L474425622031 10(2) 2562 อบต.นาทราย ลี้ ลำพูน กลุ่มฟ้าหลังฝนตำบลนาทราย 22,590.00 2019-06-12
โครงการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่น L474725622003 10(2) 2562 อบต.แม่ลาน ลี้ ลำพูน โรงเรียนบ้านแม่ลาน 10,000.00 2019-09-02
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2562 L723625621020 10(1) 2562 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 50,995.00 2018-09-20
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2562 L72366109005 10(1) 2562 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน 50,995.00 2018-09-20
โครงการวัยเรียนสดใสห่างไกลโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L874225621002 10(1) 2562 เทศบาลตำบลบ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง 25,000.00 2019-02-11
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับตำบล L87441811005 10(2) 2562 เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน 125,750.00 2018-10-29
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับตำบล L874425622002 10(2) 2562 เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน กลุ่มอาสาสมัครเพื่ีอการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP 125,750.00 2018-10-29
โครงการวัยรุ่น วัยใส รู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2562 L874525621005 10(1) 2562 เทศบาลตำบลต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง 11,650.00 2018-12-20
โครงการต้นธงวัยใส เข้าใจโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L874525621019 10(1) 2562 เทศบาลตำบลต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 31,350.00 2018-12-20