รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดเชียงราย **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2561 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 343,227.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้การดื้อยากับผู้ติดเชื้อ HIV ตำบลป่าตาล L11576112009 10(2) 2561 เทศบาลตำบลป่าตาล ขุนตาล เชียงราย กลุ่มฟ้าหลังฝนตำบลป่าตาล 5,000.00 2018-05-01
โครงการพัฒนาการทำงานส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อ HIV และส่งเสริมการเข้าถึง บริการสุขภาพ L11686106006 10(2) 2561 เทศบาลตำบลโยนก เชียงแสน เชียงราย 20,000.00 2018-02-05
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L12196111001 10(2) 2561 อบต.ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย โรงเรียนบ้านแม่มอญวิทยา 7,750.00 2018-07-26
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น L12221803011 10(2) 2561 เทศบาลตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 7,800.00 2018-02-22
โครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน L12401804001 10(1) 2561 อบต.โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 11,800.00 2018-04-05
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อ HIV จากเพศสัมพันธ์และสารเสพติด กลุ่มเยาวชนบ้านแม่จันใต้ ม.25 L12421802022 10(2) 2561 อบต.ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 9,500.00 2018-02-22
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เยาวชนบ้านห้วยมะขามป้อม ม.19 L12421802026 10(2) 2561 อบต.ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 9,000.00 2018-02-22
โครงการอบรมนักเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน-ลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และยาเสพติดในโรงเรียน L12581803035 10(2) 2561 เทศบาลตำบลม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 7,920.00 2018-01-17
โครงการสร้างแกนนำวิทยากรต้นกล้าสือสารเรื่องเพศและแกนนำเฝ้าระวังปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา L80781807004 10(2) 2561 เทศบาลตำบลแม่สาย แม่สาย เชียงราย โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 76,710.00 2018-06-29
โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคติดต่อและการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร L82501805032 10(2) 2561 อบต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน 10,260.00 2018-04-09
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันสมควร L82501805036 10(2) 2561 อบต.แม่จัน แม่จัน เชียงราย โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 12,850.00 2018-04-09
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน L87116106005 10(2) 2561 อบต.เมืองพาน พาน เชียงราย 29,300.00 0932-02-19
โครงการป้องกันการใช้ยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ในเด็กนักเรียน L87131712032 10(2) 2561 เทศบาลตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย สำนักปลัด ทต.ท่าสาย 7,800.00 2017-11-24
โครงการส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย L87131804007 10(2) 2561 เทศบาลตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย กลุ่มท่าสายรวมใจ 7,167.00 2018-03-30
โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ป้องกันยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน L87131804008 10(2) 2561 เทศบาลตำบลท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 20,000.00 2018-03-30
โครงการเพิ่มความรู้ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L87156110011 10(2) 2561 อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 73,840.00 2561-08-03
โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหา เรื่องโรคเอดส์ เเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เเก่เด็กวัยเรียนเเละเยาวชน L87171803001 10(2) 2561 อบต.ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 11,530.00 2018-01-11
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลโป่งผา เพื่อป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L87181802005 10(2) 2561 อบต.โป่งผา แม่สาย เชียงราย กลุ่มโครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ 15,000.00 2018-01-19