รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดพะเยา **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2561 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 13 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 221,935.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
วัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L32051803012 10(2) 2561 เทศบาลตำบลเวียงลอ จุน พะเยา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23,000.00 2018-03-15
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนตำบลเชียงบาน L32091802001 10(2) 2561 อบต.เชียงบาน เชียงคำ พะเยา ประชาคมเอดส์ตำบลเชียงบาน 24,650.00 2018-01-16
อนามัยเจริญพันธ์ุป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L32296108001 10(2) 2561 อบต.ขุนควร ปง พะเยา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 17,500.00 2018-08-01
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน(8) L32431803005 10(2) 2561 อบต.จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา บ้านสันกลางหมู่ที่ ๘ 18,550.00 1474-12-25
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน (13) L32431803006 10(2) 2561 อบต.จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มผู้นำในหมู่บ้านใหม่ริมบึงหมู่ที่ 13 17,500.00 1474-12-25
อนามัยเจริญพันธ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L32501712016 10(2) 2561 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา ศูนย์การเรียนรู้บ้านเด็ก 7,600.00 2561-08-31
โครงการสร้างคุณค่าเยาวชนลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อม L32516106015 10(2) 2561 เทศบาลตำบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา 41,800.00 2018-04-11
โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนตำบลแม่ใส L32556109004 10(2) 2561 อบต.แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 20,000.00 2018-07-18
โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ L80871805002 10(2) 2561 เทศบาลตำบลงิม ปง พะเยา กลุ่มผู้ติดเชื้อตำบลงิม (กลุ่มบานบุรี) 8,000.00 2018-02-15
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรื่องยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ L87241803010 10(2) 2561 อบต.น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 7,825.00 2018-03-07
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบ L87286106011 10(2) 2561 อบต.ดงเจน ภูกามยาว พะเยา กลุ่มสายธารสู่น้ำใจ 13,360.00 2018-05-01
โครงการ STOP TB ในกลุ่มเสี่ยงวัณโรครายใหม่ ปี 2661 L88991803021 10(1) 2561 อบต.สระ เชียงม่วน พะเยา 18,250.00 2018-02-12
โครงการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อ HIV ต.คือเวียง L90226109001 10(2) 2561 อบต.คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา 3,900.00 2018-02-13