รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2561 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 375,021.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "STOP TB" ในกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่ L12876112013 10(1) 2561 เทศบาลตำบลแม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 49,146.00 2018-06-29
ประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนวัยเจริญพันธ์ของตำบลโป่งน้ำร้อน โดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน L13136106005 10(1) 2561 อบต.โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 9,700.00 2018-06-15
โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 L13141803012 10(2) 2561 อบต.ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น 49,400.00 2018-03-16
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 L13151801008 10(1) 2561 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 27,000.00 2018-03-19
โครงการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โรคเอดส์ประชาชนเด็กและเยาวชน L13501803001 10(2) 2561 อบต.แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ คณะกรรมการและ อสม.หมู่ที่ 1 15,000.00 2018-03-12
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม L13801801006 10(2) 2561 อบต.บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสหกรณ์ 10,000.00 2018-01-11
โครงการอบรมให้ความรู้ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L13876112001 10(2) 2561 อบต.แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 20,900.00 2017-12-26
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและชุมชน L13891803002 10(2) 2561 อบต.ดอยลาง แม่อาย เชียงใหม่ 36,000.00 2017-09-01
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตำบลทุ่งสะโตก L14186109054 10(2) 2561 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 16,650.00 2018-01-22
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน L68886108005 10(1) 2561 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ โรงพยาบาลสะเมิง 12,500.00 2018-07-17
สุขภาพดี ปลอดโรคTB ที่ตำบลมะขุนหวาน L79116109006 10(1) 2561 เทศบาลตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ รพสต.มะขุนหวาน 23,380.00 2017-12-13
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ L80811711009 10(2) 2561 เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 14,700.00 2017-10-12
โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปี 2561 L80831712001 10(1) 2561 เทศบาลตำบลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ โีรงพยาบาลแม่วาง 8,560.00 2017-11-23
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียนปี2561 L86901803002 10(1) 2561 เทศบาลตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 16,300.00 2017-10-31
โครงการสุขภาพดี ปลอดโรค TB ที่ตำบลมะขุนหวาน L86991804015 10(1) 2561 อบต.มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 15,400.00 2018-03-27
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนตำบลสันทรายป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์ และยาเสพติด ประจำปี 2561 L90171804013 10(2) 2561 เทศบาลตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ กลุ่มสันทรายน้ำหนึ่ง 50,385.00 2018-02-26