รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2560 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 55,179.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
เยาวชนคริสต์ห่างไกลยาเสพติดและเรื่องเพศสัมพันธ์ 504331507006 10(2) 2558 เทศบาลเมืองยวมใต้ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ชุมชนชาวคริสต์บ้านไร่ 18,000.00 2015-05-07
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน L39911612007 10(2) 2559 อบต.เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน โรงเรียน 5,000.00 2015-12-22
โครงการป้องกันลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน L40031611012 10(2) 2560 อบต.แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 19,350.00 2016-10-28
โครงการเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L40321608002 10(2) 2559 อบต.แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน อสม. บ้านเครอะบอ 12,829.00 2016-06-01