รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดพะเยา **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2560 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 26 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 531,790.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
สอนามัยเจริญพันธ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัว 504351701018 10(3) 2560 อบต.บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา 7,080.00 2016-11-25
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน 504391609001 10(2) 2559 อบต.เชียงแรง ภูซาง พะเยา เครือข่ายผู้ติดเชื้อ ต.เชียงแรง 15,000.00 2016-01-11
โครงการ ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ภูมิคุ้มกันวัยใส ห่างไกลยาเสพติด และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 506081410031 10(3) 2558 เทศบาลตำบลหงส์หิน จุน พะเยา กลุ่มสตรีหงส์หิน 19,250.00 2015-02-13
ชุมชนปลอดเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ 506081510018 10(2) 2559 เทศบาลตำบลหงส์หิน จุน พะเยา กลุ่มสตรีตำบลหงส์หิน 12,600.00 2016-01-11
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 506101501007 10(2) 2558 เทศบาลตำบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มพิทักษ์ 10,000.00 2014-09-23
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องยาต้านและผลข้างเคียงในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV 506101512010 10(2) 2559 เทศบาลตำบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มพิทักษ์ 10,000.00 2015-09-29
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน L32071508004 10(1) 2558 อบต.ห้วยยางขาม จุน พะเยา 16,150.00 2015-07-20
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L32071607006 10(1) 2559 อบต.ห้วยยางขาม จุน พะเยา 15,400.00 2016-06-24
โครงการป้องกันและแก้ไขเอดส์และเพศสัมพันธ์ในเยาวชนตำบลเชียงบาน L32091509001 10(2) 2558 อบต.เชียงบาน เชียงคำ พะเยา 22,300.00 2015-02-24
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ในเยาวชน L32091610008 10(2) 2559 อบต.เชียงบาน เชียงคำ พะเยา 22,300.00 2016-04-20
โครงการป้องกันและแก้ไขเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L32151503005 10(2) 2558 เทศบาลตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 8,500.00 2015-02-26
โครงการคัดกรองวัณโรคโดยมิสเตอร์ TB L32151503009 10(1) 2558 เทศบาลตำบลเวียง เชียงคำ พะเยา 19,450.00 2015-02-26
โครงการเด็กวัยใสพ้นภัยโรคเอดส์เพศสัมพันธ์และยาเสพติด L32261502003 10(2) 2558 อบต.สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา ศุนย์พัฒนาครอบครัวตำบลสันโค้ง 47,100.00 2015-02-05
โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L32291711005 10(2) 2560 อบต.ขุนควร ปง พะเยา โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 12,400.00 2017-05-31
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)และผู้นำชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L32341506006 10(2) 2558 อบต.ผาช้างน้อย ปง พะเยา 28,720.00 2015-03-11
ป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ถุงยางอนามัยป้องกันโรค) L32461708002 10(2) 2560 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มผู้หญิงรักสุขภาพตำบลบ้านต๋อม 11,115.00 2017-08-09
โครงการ ป้องกันสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มนักเรียนและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ L32501701003 10(2) 2560 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา ศูนย์การเรียนรู้บ้านเด็ก 9,400.00 2017-01-30
สร้างคุณค่าเยาวชนลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อม L32511707001 10(2) 2559 เทศบาลตำบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มแฝกริมน้ำ 78,800.00 2016-03-08
โครงการสร้างคุณค่าเยาวชนลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องไม่พร้อม L32511708002 10(2) 2560 เทศบาลตำบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา กลุ่มแฝกริมน้ำ 31,100.00 2017-07-20
วัยใสใส่ใจป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่นอวัยอันควรและลดนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนตำบลสันป่าม่วง L32561605003 10(2) 2559 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันป่าม่วง 34,915.00 2016-04-08
โครงการครอบครัวและชุมชนร่วมใจ จึงปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ L70941506014 10(2) 2558 เทศบาลตำบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา กลุ่มผู้ติดเชื้อในเขต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน 10,000.00 2015-06-09
โครงการ อบรมเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L70981508007 10(2) 2558 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 35,900.00 2015-08-05
โครงการอบรมเยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L70981612007 10(2) 2560 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา โรงเรียนเทศบาล(พะเยาประชานุกูล) 20,850.00 2016-09-15
โครงการการยุติการตั้งครรภ์ในวันรุ่นและการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ L80871508005 10(2) 2558 เทศบาลตำบลงิม ปง พะเยา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย ม.4 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 6,000.00 2015-02-20
โครงการแกนนำเยาวชนร่วมใจห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L82601503010 10(1) 2558 เทศบาลตำบลแม่ยม ปง พะเยา 19,800.00 2015-02-10
โครงการอบรมแกนนำป้องกันโรคเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่่น L87281702002 10(2) 2558 อบต.ดงเจน ภูกามยาว พะเยา กลุ่มสายธารสู่น้ำใจ 7,660.00 2015-04-29