รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดลำปาง **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2560 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 22 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 340,627.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 504441506010 10(2) 2558 อบต.แม่ปะ เถิน ลำปาง 5,160.00 2015-03-11
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในรร.ปี 2558 504451507001 10(1) 2558 อบต.บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 17,732.00
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร L46251504008 10(2) 2558 เทศบาลตำบลท่าผา เกาะคา ลำปาง 10,000.00 2015-03-13
โครงการลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ยับยั้งการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L46321505012 10(2) 2558 เทศบาลตำบลไหล่หิน เกาะคา ลำปาง โรงเรียนไหล่หินวิทยา 29,500.00 2015-06-15
โครงการอบรมให้ครวามรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย L46441701009 10(2) 2560 เทศบาลตำบลบ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 10,000.00 2016-12-20
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L46571507003 10(2) 2558 อบต.นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง กลุ่มเด็กเยาวชนคนรักกีฬาตำบลนิคมพัฒนา 14,500.00 2015-07-01
โครงการฟื้นฟูความรู้และทักษะเยาวชนในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2558 L46601506007 10(1) 2558 อบต.บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 9,000.00 2015-04-30
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L46741702003 10(2) 2559 อบต.บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง คณะทำงานการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ตำบลบ้านกิ่ว 8,430.00 2016-07-08
โครงการเรีบนรู้ เข้าใจ ป้องกันภัยยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L46791509002 10(2) 2558 อบต.หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 12,000.00 2015-08-28
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่คนในชุมชน L46841701006 10(2) 2560 อบต.บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง อสม.บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง 9,990.00 2016-11-29
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์แก่คนในชุมชน L46841706015 10(2) 2559 อบต.บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง กลุ่ม อสม. หมู่ที่8 9,990.00 2016-03-08
โครงการป้องกันโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L46951603011 10(2) 2559 อบต.นายาง สบปราบ ลำปาง คณะกรรมการส่งเสริมงานผู้ติดเชื้อตำบลนายาง 11,100.00 2016-03-01
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L72181503015 10(2) 2558 เทศบาลตำบลเวียงมอก เถิน ลำปาง โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 8,790.00 2015-02-19
โครงการการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุมชนนาก่วมเหนือ L72241605008 10(2) 2559 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง อสม. ชุมชนนาก่วมเหนือ 10,010.00 2016-05-23
โครงการอสม. เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 1/60 L72241610019 10(1) 2560 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลำปาง กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง 84,000.00 2016-10-06
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เด็กติดเกมส์ โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยอันควร L74951412016 10(2) 2558 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว แม่ทะ ลำปาง อสม.บ้านนาคตพัฒนา 8,500.00 2014-10-30
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เด็กติดเกมส์ โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยอันควร L74951511014 10(2) 2559 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว แม่ทะ ลำปาง อสม.บ้านป่าตันเหนือ 7,720.00 2015-10-26
โครงการเพื่อนหญิงวัยรุ่น ป้องกันเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L75321506015 10(2) 2558 เทศบาลตำบลสบปราบ สบปราบ ลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 16,145.00 2015-05-14
โครงการเพื่อนหญิงวัยุรุ่นป้องกันเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L75321603001 10(2) 2559 เทศบาลตำบลสบปราบ สบปราบ ลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 17,690.00 2016-01-22
โครงการเพื่อนหญิงวัยรุ่น ป้องกันเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม L75321702006 10(2) 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ สบปราบ ลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 18,720.00 2016-12-29
โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกัน การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติเชื้อ HIV L80901507017 10(2) 2558 เทศบาลตำบลสิริราช แม่ทะ ลำปาง 9,550.00 2015-07-06
โครงการ เสริมสร้างความรู้สุขภาวะทางเพศและการป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของเยาวชน ปี 2558. L82721508020 10(2) 2558 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลำปาง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 12,100.00 2015-08-19