รายงานจำนวนโครงการตามเงื่อนไข
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่)

ค้นโครงการด้วยคำว่า: AIDS หรือ TB หรือ เพศสัมพันธ์ หรือ HIV

** เฉพาะกองทุนฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ **** ข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ 2560 เท่านั้น **
พบข้อมูลทั้งหมด 65 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 1,439,976.00 บาท
ชื่อโครงการ รหัสโครงการ ประเภท ปีงบประมาณ กองทุน อำเภอ จังหวัด หน่วยงานที่ดำเนินการ งบประมาณ วันที่อนุมัติโครงการ
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 503881506018 10(2) 2558 เทศบาลตำบลสองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ 43,500.00 2015-03-11
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ (HIV/AIDS)และเพศศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนตำบลศรีดงเย็น 503921506002 10(2) 2558 อบต.ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 10,000.00 2015-05-01
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 503991610018 10(1) 2559 เทศบาลตำบลแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 16,550.00 2016-07-05
โครงการป้องกันและลดปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมความเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์(การตั้งครรภืไม่พร้อม,โรคเอดส์,และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) 504001501004 10(1) 2558 เทศบาลตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา 13,700.00 2014-11-12
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน 504001606007 10(1) 2559 เทศบาลตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 8,100.00 2016-03-02
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเยาวชนด้านการมีเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อม 504011601042 10(2) 2558 อบต.ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าแป๋ 23,950.00 2015-01-12
โครงการตรวจคัดกรองและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 504031605003 10(1) 2559 อบต.โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 80,950.00 2016-04-29
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลสันทรายเพื่อจัดกระบวนการลดปัญหายาเสพติดและป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ประจำปี 2559 507281609002 10(2) 2559 เทศบาลตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย 53,150.00 2016-05-31
โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลสันนาเม็งปี 2558 507291510004 10(2) 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมกับโรงเรียนบ้านหลักปัน 10,000.00 2015-06-26
โครงการการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L12831507003 10(2) 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียน 20,000.00 2015-06-30
โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม L12831507007 10(2) 2558 เทศบาลตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียน 20,000.00 2015-06-30
?ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 L12831609003 10(2) 2559 เทศบาลตำบลปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียน 25,000.00 2016-01-01
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยประถม วัยมัธยมศึกษาตอนต้น L12911612003 10(2) 2560 อบต.ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 30,740.00 2016-12-13
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ L12971509008 10(2) 2558 เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 10,300.00 2015-06-09
วัยทีนสดใสใส่ใจเรื่องเพศสัมพันธ์เเละโรคเอดส์ L13041506014 10(2) 2558 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านเเม่ฮ้อยเงิน 5,000.00 2015-06-26
เด็กรุ่นใหม่ห่างไกลโรคร้าย AIDS L13041609013 10(2) 2559 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 5,000.00 2016-05-02
โครงการอบรมประชาชนเพื่อป้องกันเป็นโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L13041707008 10(2) 2560 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 13,370.00 2017-06-30
อบรมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน L13141605011 10(2) 2559 อบต.ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ กลุ่มเยาวชนตำบลม่อนปิ่น 61,650.00 2016-04-22
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านบ้านสันต้นเปา หมู่ที่7 L13151601008 10(2) 2559 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ กลุ่มคระกรรมการหมู่บ้านบ้านสันต้นเปา 19,050.00 2016-01-20
โครงการส่งเสริมป้องกัน ให้ความรู้การตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนช่วงอายุ 10 – 19 ปี L13161702003 10(2) 2560 อบต.แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ กองทุนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ 13,950.00 2016-12-16
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L13211506002 10(2) 2558 อบต.เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ สภาเยาวชนตำบลเขื่อนผาก 19,840.00 2015-04-29
วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L13291507014 10(2) 2558 อบต.โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ อสม.รพ.สต.บ้านหลวง 9,100.00 2015-07-17
โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน L13481609010 10(2) 2559 อบต.บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ อสม.บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 7 11,600.00 2016-01-26
โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน ปี 2560 L13511706003 10(1) 2560 อบต.แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 30,000.00 2017-02-27
และแก้ไขปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L13561507002 10(2) 2558 อบต.บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านเป้า 10,000.00 2015-03-31
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลขี้เหล็กพ้นภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร L13641511008 10(2) 2558 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ สภาเยาวชนตำบลขี้เหล็ก 49,800.00 2015-06-09
โครงการเด็กไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L13701605017 10(2) 2559 อบต.สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ โรงเรียน 17,180.00 2015-12-30
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ L13731707001 10(2) 2560 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ อสม. บ้านวังป้อง 14,710.00 2017-07-06
โครงการรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไข ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L13741507007 10(2) 2558 อบต.ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10,000.00 2015-07-02
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม L13801512008 10(2) 2559 อบต.บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 10,000.00 2015-12-29
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม L13801702008 10(2) 2560 อบต.บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสหกรณ์ 10,000.00 2017-01-19
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L13851706016 10(2) 2560 อบต.ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 27,000.00 2017-06-06
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสถานศึกษา L13861505003 10(2) 2558 อบต.บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 10,995.00 2015-04-23
โครงการอบรมวัยรุ่นรู้รักรู้จักป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L13881606002 10(2) 2559 อบต.แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สาว 16,000.00 2016-06-06
โครงการป้องกันรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน L13891507009 10(2) 2558 อบต.ดอยลาง แม่อาย เชียงใหม่ 34,600.00 2015-06-05
โครงการป้องกันรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน L13891607009 10(2) 2559 อบต.ดอยลาง แม่อาย เชียงใหม่ 34,600.00 2016-07-01
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และฃุมชน L13891705007 10(2) 2560 อบต.ดอยลาง แม่อาย เชียงใหม่ 34,600.00 2017-02-01
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L14031609005 10(2) 2559 อบต.สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกำแพง 30,000.00 2016-07-12
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L14031612011 10(2) 2558 อบต.สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันกำแพง 30,000.00 2015-07-09
โครงการเยาวชนท่ากานสร้างสรรค์รู้เท่าทันเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร L14201510002 10(2) 2558 อบต.บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านท่ากานและกลุ่มเยาวชนบ้านท่ากาน 11,600.00 2015-04-29
โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด อบายมุขและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 L14451607011 10(2) 2559 เทศบาลตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 28,650.00 2016-06-14
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์กลุ่มเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน L68721501034 10(2) 2558 เทศบาลตำบลไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 38,900.00 2015-05-28
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง HIV/AIDS ให้แก่ชุมชนเพื่อการก้าวต่อและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของสังคม L68721512080 10(2) 2559 เทศบาลตำบลไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 20,000.00 2015-12-08
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเข้าใจเรื่องเพศ/รู้จักการป้องกันการตั้งครรภ์และ HIV(ไชยปราการยิ้มสู้ L68721706038 10(2) 2560 เทศบาลตำบลไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม่ 20,000.00 2017-01-27
ป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรงเรียนแม่แตง ปีงบประมาณ 2559 L68851608015 10(2) 2559 เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ โรงเรียนแม่แตง 31,720.00 2016-07-14
โครงการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อมโรงเรียนแม่แตง L68851706020 10(2) 2560 เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ โรงเรียนแม่แตง 29,850.00 2016-11-11
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน L68881509005 10(1) 2558 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ โรงพยาบาลสะเมิง 10,000.00 2015-08-26
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน L68881707001 10(1) 2559 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ โรงพยาบาลสะเมิง 12,000.00 2016-08-19
ป้องกันโรคเอส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน L68881709002 10(1) 2560 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ โรงพยาบาลสะเมิง 10,000.00 2017-06-08
โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน L75511705001 10(1) 2559 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 19,535.00 2016-03-15
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน L79101508003 10(2) 2558 เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ คณะกรรมการนักเรียน รร.ดอยเต่าวิทยาคม 21,935.00 2015-06-30
อบรมเชิงปฎิบัติการเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยประถม (รพ.ดอยเต่า) L79101606007 10(1) 2559 เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ ฝ่ายเวชฯ รพ.ดต. 10,790.00 2016-04-04
โครงการอนาคตสดใสวัยเรียนอรุโณทัยห่างไกลเพศสัมพันธ์ L80811506020 10(1) 2558 เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 13,800.00 2015-03-10
โครงการเยาวชนวันใสวันฝันเรียนรู้เท่าทันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L80811506025 10(2) 2558 เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านหนองเขียว 29,100.00 2015-03-10
โครงการอบรมเรียนรู้เพศศึกษา ป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L80811508037 10(2) 2558 เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 43,000.00 2015-06-24
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L80811510006 10(2) 2558 เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียน 33,200.00 2015-06-24
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ไม่ฝักใฝ่เพศสัมพันธ์ L80811602005 10(1) 2559 เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 18,086.00 2015-12-24
โครงการค่ายอบรมแกนนำยุวชนห่างไกล ยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L80811603001 10(2) 2559 เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียน 43,500.00 2016-01-27
โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร L80811607005 10(2) 2559 เทศบาลตำบลเมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ โรงเรียน 32,600.00 2016-07-08
โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L80831412001 10(1) 2558 เทศบาลตำบลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่วาง 15,000.00 2014-11-28
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2560 L80831701003 10(1) 2560 เทศบาลตำบลแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่วาง 8,560.00 2016-11-30
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ L86891704012 10(1) 2560 เทศบาลตำบลแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 14,450.00 2017-03-24
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน L86901707002 10(1) 2560 เทศบาลตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 8,100.00 2016-11-07
โครงการ/กิจกรรม “สร้างความเข้มแข็ง เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อรายใหม่ เกิดขึ้นโดยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน” L86961707012 10(2) 2560 อบต.แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ กลุ่มชีวิตให้ชีวิต 9,000.00 2017-01-11
โครงการอบรมเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ L87001708008 10(2) 2560 เทศบาลตำบลท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านบวกครกเหนือ 12,615.00 2017-03-16