โครงการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

176

กองทุน

357

โครงการ

6,347,317.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 43 93 1,975,725.00
5100-ลำพูน 14 18 352,028.00
5200-ลำปาง 20 32 444,835.00
5400-แพร่ 25 41 552,730.00
5500-น่าน 6 14 161,710.00
5600-พะเยา 13 14 210,020.00
5700-เชียงราย 45 130 2,487,059.00
5800-แม่ฮ่องสอน 10 15 163,210.00
รวมทุกจังหวัด 176 357 6,347,317.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 20 322,083.00 63 1,274,492.00 10 379,150.00 0 0.00 0 0.00 93 1,975,725.00
5100-ลำพูน 3 49,976.00 13 186,390.00 2 115,662.00 0 0.00 0 0.00 18 352,028.00
5200-ลำปาง 9 137,530.00 17 234,735.00 6 72,570.00 0 0.00 0 0.00 32 444,835.00
5400-แพร่ 10 117,555.00 24 367,525.00 7 67,650.00 0 0.00 0 0.00 41 552,730.00
5500-น่าน 2 22,500.00 12 139,210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 161,710.00
5600-พะเยา 5 77,410.00 5 54,880.00 4 77,730.00 0 0.00 0 0.00 14 210,020.00
5700-เชียงราย 24 602,049.00 97 1,679,300.00 9 205,710.00 0 0.00 0 0.00 130 2,487,059.00
5800-แม่ฮ่องสอน 5 62,360.00 8 73,400.00 2 27,450.00 0 0.00 0 0.00 15 163,210.00
รวมทุกจังหวัด 78 1,391,463.00 239 4,009,932.00 40 945,922.00 0 0.00 0 0.00 357 6,347,317.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 775 (164)
฿15,961,100.00
5100-ลำพูน 261 (50)
฿3,606,723.00
5200-ลำปาง 527 (79)
฿8,032,897.50
5400-แพร่ 295 (71)
฿4,815,790.00
5500-น่าน 257 (65)
฿4,297,352.00
5600-พะเยา 246 (62)
฿3,935,494.00
5700-เชียงราย 988 (126)
฿17,658,253.00
5800-แม่ฮ่องสอน 112 (31)
฿1,904,238.00
รวมทุกจังหวัด 3,461 (648)
฿60,211,847.50

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)