โครงการเกี่ยวกับสารเคมี สารพิษ
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

163

กองทุน

296

โครงการ

5,194,960.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 42 67 1,677,441.00
5100-ลำพูน 13 30 352,384.00
5200-ลำปาง 15 29 366,780.00
5400-แพร่ 17 19 331,460.00
5500-น่าน 9 12 238,580.00
5600-พะเยา 14 21 325,961.00
5700-เชียงราย 40 97 1,650,328.00
5800-แม่ฮ่องสอน 13 21 252,026.00
รวมทุกจังหวัด 163 296 5,194,960.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 34 1,160,096.00 33 517,345.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 67 1,677,441.00
5100-ลำพูน 6 63,648.00 24 288,736.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 352,384.00
5200-ลำปาง 1 7,000.00 27 338,780.00 1 21,000.00 0 0.00 0 0.00 29 366,780.00
5400-แพร่ 5 92,660.00 14 238,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 331,460.00
5500-น่าน 3 31,685.00 9 206,895.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 238,580.00
5600-พะเยา 6 104,081.00 15 221,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 325,961.00
5700-เชียงราย 20 577,330.00 76 1,062,998.00 1 10,000.00 0 0.00 0 0.00 97 1,650,328.00
5800-แม่ฮ่องสอน 5 63,866.00 16 188,160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 252,026.00
รวมทุกจังหวัด 80 2,100,366.00 214 3,063,594.00 2 31,000.00 0 0.00 0 0.00 296 5,194,960.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 806 (165)
฿17,920,727.98
5100-ลำพูน 357 (50)
฿5,151,185.88
5200-ลำปาง 636 (85)
฿10,508,454.00
5400-แพร่ 224 (63)
฿3,615,312.00
5500-น่าน 265 (72)
฿5,168,274.00
5600-พะเยา 401 (64)
฿6,143,110.00
5700-เชียงราย 884 (129)
฿16,378,441.00
5800-แม่ฮ่องสอน 263 (38)
฿3,591,806.00
รวมทุกจังหวัด 3,836 (666)
฿68,477,310.86

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)