โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

99

กองทุน

188

โครงการ

3,282,053.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 22 39 660,454.00
5100-ลำพูน 10 16 230,730.00
5200-ลำปาง 6 18 345,435.00
5400-แพร่ 15 23 434,964.00
5500-น่าน 6 14 223,740.00
5600-พะเยา 8 19 231,600.00
5700-เชียงราย 21 40 907,300.00
5800-แม่ฮ่องสอน 11 19 247,830.00
รวมทุกจังหวัด 99 188 3,282,053.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 3 83,290.00 34 554,944.00 1 10,000.00 0 0.00 1 12,220.00 39 660,454.00
5100-ลำพูน 1 25,460.00 15 205,270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 230,730.00
5200-ลำปาง 1 20,350.00 17 325,085.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 345,435.00
5400-แพร่ 5 138,857.00 18 296,107.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 434,964.00
5500-น่าน 0 0.00 14 223,740.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 223,740.00
5600-พะเยา 1 20,000.00 18 211,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 231,600.00
5700-เชียงราย 1 7,090.00 39 900,210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 907,300.00
5800-แม่ฮ่องสอน 2 24,660.00 16 209,280.00 1 13,890.00 0 0.00 0 0.00 19 247,830.00
รวมทุกจังหวัด 14 319,707.00 171 2,926,236.00 2 23,890.00 0 0.00 1 12,220.00 188 3,282,053.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 648 (113)
฿13,244,419.00
5100-ลำพูน 535 (49)
฿7,501,367.00
5200-ลำปาง 259 (57)
฿5,132,863.00
5400-แพร่ 240 (53)
฿4,677,717.00
5500-น่าน 230 (63)
฿4,566,807.00
5600-พะเยา 461 (55)
฿7,529,078.00
5700-เชียงราย 906 (112)
฿18,152,959.00
5800-แม่ฮ่องสอน 172 (34)
฿2,908,555.00
รวมทุกจังหวัด 3,451 (536)
฿63,713,765.00

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)