โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

555

กองทุน

1,454

โครงการ

30,983,366.70 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 137 355 9,265,055.00
5100-ลำพูน 43 143 2,540,747.00
5200-ลำปาง 64 182 3,532,889.00
5400-แพร่ 63 147 2,757,922.00
5500-น่าน 70 168 3,716,412.00
5600-พะเยา 53 119 2,339,278.00
5700-เชียงราย 94 267 5,050,029.70
5800-แม่ฮ่องสอน 31 73 1,781,034.00
รวมทุกจังหวัด 555 1,454 30,983,366.70

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 87 2,388,589.00 166 3,343,611.00 94 3,491,205.00 8 41,650.00 0 0.00 355 9,265,055.00
5100-ลำพูน 26 408,590.00 70 861,790.00 37 1,172,217.00 10 98,150.00 0 0.00 143 2,540,747.00
5200-ลำปาง 33 739,190.00 101 1,614,804.00 40 1,144,370.00 8 34,525.00 0 0.00 182 3,532,889.00
5400-แพร่ 40 679,889.00 49 771,133.00 55 1,291,000.00 3 15,900.00 0 0.00 147 2,757,922.00
5500-น่าน 51 1,022,827.00 72 1,488,550.00 42 1,170,635.00 3 34,400.00 0 0.00 168 3,716,412.00
5600-พะเยา 26 544,159.00 42 619,890.00 46 1,156,124.00 5 19,105.00 0 0.00 119 2,339,278.00
5700-เชียงราย 35 678,493.00 169 2,924,240.00 52 1,312,605.00 11 134,691.70 0 0.00 267 5,050,029.70
5800-แม่ฮ่องสอน 14 408,080.00 37 648,984.00 21 649,235.00 1 74,735.00 0 0.00 73 1,781,034.00
รวมทุกจังหวัด 312 6,869,817.00 706 12,273,002.00 387 11,387,391.00 49 453,156.70 0 0.00 1,454 30,983,366.70

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 2,995 (209)
฿87,933,333.62
5100-ลำพูน 1,129 (57)
฿24,859,483.00
5200-ลำปาง 1,904 (100)
฿44,526,736.50
5400-แพร่ 1,082 (83)
฿21,073,528.00
5500-น่าน 1,054 (97)
฿23,427,185.00
5600-พะเยา 1,035 (71)
฿21,587,306.50
5700-เชียงราย 2,158 (142)
฿48,980,370.20
5800-แม่ฮ่องสอน 535 (45)
฿12,003,630.44
รวมทุกจังหวัด 11,892 (804)
฿284,391,573.26

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)