โครงการส่งเสริมพัฒนาการหรือส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตหรือการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

260

กองทุน

422

โครงการ

6,026,605.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 58 111 1,636,093.00
5100-ลำพูน 20 30 483,246.00
5200-ลำปาง 23 33 484,741.00
5400-แพร่ 32 40 580,532.00
5500-น่าน 40 59 1,017,421.00
5600-พะเยา 22 26 314,702.00
5700-เชียงราย 45 94 1,073,975.00
5800-แม่ฮ่องสอน 20 29 435,895.00
รวมทุกจังหวัด 260 422 6,026,605.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 19 342,255.00 11 180,239.00 80 1,106,179.00 0 0.00 1 7,420.00 111 1,636,093.00
5100-ลำพูน 7 147,746.00 6 91,260.00 17 244,240.00 0 0.00 0 0.00 30 483,246.00
5200-ลำปาง 9 162,840.00 5 85,700.00 19 236,201.00 0 0.00 0 0.00 33 484,741.00
5400-แพร่ 17 290,310.00 7 82,750.00 16 207,472.00 0 0.00 0 0.00 40 580,532.00
5500-น่าน 22 382,295.00 5 99,600.00 32 535,526.00 0 0.00 0 0.00 59 1,017,421.00
5600-พะเยา 16 189,315.00 2 24,400.00 8 100,987.00 0 0.00 0 0.00 26 314,702.00
5700-เชียงราย 23 294,945.00 23 247,610.00 48 531,420.00 0 0.00 0 0.00 94 1,073,975.00
5800-แม่ฮ่องสอน 8 121,110.00 3 82,150.00 18 232,635.00 0 0.00 0 0.00 29 435,895.00
รวมทุกจังหวัด 121 1,930,816.00 62 893,709.00 238 3,194,660.00 0 0.00 1 7,420.00 422 6,026,605.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 708 (171)
฿11,667,525.00
5100-ลำพูน 191 (49)
฿2,709,322.00
5200-ลำปาง 286 (77)
฿3,949,412.60
5400-แพร่ 258 (74)
฿3,991,681.00
5500-น่าน 298 (77)
฿4,583,215.00
5600-พะเยา 171 (59)
฿2,437,461.00
5700-เชียงราย 509 (125)
฿7,936,559.00
5800-แม่ฮ่องสอน 174 (40)
฿2,378,610.00
รวมทุกจังหวัด 2,595 (672)
฿39,653,785.60

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)