โครงการเกี่ยวกับเด็ก
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

400

กองทุน

1,136

โครงการ

18,137,128.60 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 104 321 5,433,422.00
5100-ลำพูน 27 69 1,100,169.00
5200-ลำปาง 42 119 1,995,984.60
5400-แพร่ 57 160 2,187,087.00
5500-น่าน 38 86 1,674,778.00
5600-พะเยา 34 89 1,215,451.00
5700-เชียงราย 75 221 3,385,587.00
5800-แม่ฮ่องสอน 23 71 1,144,650.00
รวมทุกจังหวัด 400 1,136 18,137,128.60

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 64 1,240,572.00 56 1,271,891.00 198 2,896,699.00 0 0.00 3 24,260.00 321 5,433,422.00
5100-ลำพูน 21 410,102.00 16 241,815.00 32 448,252.00 0 0.00 0 0.00 69 1,100,169.00
5200-ลำปาง 27 543,336.00 38 740,688.20 54 711,960.40 0 0.00 0 0.00 119 1,995,984.60
5400-แพร่ 60 873,055.00 35 526,663.00 65 787,369.00 0 0.00 0 0.00 160 2,187,087.00
5500-น่าน 35 821,691.00 5 96,340.00 46 756,747.00 0 0.00 0 0.00 86 1,674,778.00
5600-พะเยา 26 401,130.00 20 309,121.00 43 505,200.00 0 0.00 0 0.00 89 1,215,451.00
5700-เชียงราย 50 807,740.00 58 772,419.00 113 1,805,428.00 0 0.00 0 0.00 221 3,385,587.00
5800-แม่ฮ่องสอน 16 357,470.00 16 184,635.00 39 602,545.00 0 0.00 0 0.00 71 1,144,650.00
รวมทุกจังหวัด 299 5,455,096.00 244 4,143,572.20 590 8,514,200.40 0 0.00 3 24,260.00 1,136 18,137,128.60

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 3,548 (210)
฿63,031,644.07
5100-ลำพูน 847 (57)
฿11,804,007.30
5200-ลำปาง 1,592 (100)
฿22,075,715.00
5400-แพร่ 1,541 (83)
฿21,033,831.00
5500-น่าน 1,135 (98)
฿18,794,578.00
5600-พะเยา 1,017 (71)
฿15,604,398.00
5700-เชียงราย 2,575 (143)
฿43,543,458.38
5800-แม่ฮ่องสอน 822 (48)
฿12,408,212.00
รวมทุกจังหวัด 13,077 (810)
฿208,295,843.75

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)