โครงการเกี่ยวกับยุงลาย ไข้เลือดออก
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

289

กองทุน

889

โครงการ

18,407,868.98 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 88 310 7,461,094.98
5100-ลำพูน 22 84 1,373,165.00
5200-ลำปาง 25 78 1,269,713.00
5400-แพร่ 41 88 1,025,572.00
5500-น่าน 11 14 368,280.00
5600-พะเยา 20 38 967,803.00
5700-เชียงราย 59 213 4,755,946.00
5800-แม่ฮ่องสอน 23 64 1,186,295.00
รวมทุกจังหวัด 289 889 18,407,868.98

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 34 1,527,091.00 273 5,828,403.98 0 0.00 0 0.00 3 105,600.00 310 7,461,094.98
5100-ลำพูน 3 55,592.00 74 1,239,833.00 6 71,240.00 0 0.00 1 6,500.00 84 1,373,165.00
5200-ลำปาง 2 163,290.00 76 1,106,423.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 78 1,269,713.00
5400-แพร่ 19 259,052.00 69 766,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 88 1,025,572.00
5500-น่าน 5 149,280.00 9 219,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 368,280.00
5600-พะเยา 8 277,667.00 30 690,136.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 967,803.00
5700-เชียงราย 17 612,106.00 191 3,938,825.00 2 34,800.00 0 0.00 3 170,215.00 213 4,755,946.00
5800-แม่ฮ่องสอน 11 182,085.00 49 795,530.00 0 0.00 0 0.00 4 208,680.00 64 1,186,295.00
รวมทุกจังหวัด 99 3,226,163.00 771 14,584,670.98 8 106,040.00 0 0.00 11 490,995.00 889 18,407,868.98

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 3,032 (196)
฿79,566,725.02
5100-ลำพูน 795 (57)
฿15,270,066.17
5200-ลำปาง 1,123 (94)
฿20,042,559.63
5400-แพร่ 929 (81)
฿14,652,324.00
5500-น่าน 298 (70)
฿5,761,978.84
5600-พะเยา 672 (66)
฿13,538,612.00
5700-เชียงราย 2,169 (134)
฿49,539,802.78
5800-แม่ฮ่องสอน 540 (45)
฿11,826,425.97
รวมทุกจังหวัด 9,558 (743)
฿210,198,494.41

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)