โครงการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

220

กองทุน

647

โครงการ

10,299,290.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 65 215 3,845,862.00
5100-ลำพูน 20 79 1,112,540.00
5200-ลำปาง 26 107 1,607,176.00
5400-แพร่ 23 48 872,535.00
5500-น่าน 20 50 740,431.00
5600-พะเยา 16 51 621,466.00
5700-เชียงราย 41 82 1,254,330.00
5800-แม่ฮ่องสอน 9 15 244,950.00
รวมทุกจังหวัด 220 647 10,299,290.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 6 118,290.00 200 3,511,769.00 9 215,803.00 0 0.00 0 0.00 215 3,845,862.00
5100-ลำพูน 1 20,000.00 77 1,082,540.00 1 10,000.00 0 0.00 0 0.00 79 1,112,540.00
5200-ลำปาง 1 13,000.00 97 1,492,946.00 9 101,230.00 0 0.00 0 0.00 107 1,607,176.00
5400-แพร่ 0 0.00 42 741,870.00 6 130,665.00 0 0.00 0 0.00 48 872,535.00
5500-น่าน 1 30,000.00 46 653,041.00 3 57,390.00 0 0.00 0 0.00 50 740,431.00
5600-พะเยา 3 35,385.00 42 427,306.00 6 158,775.00 0 0.00 0 0.00 51 621,466.00
5700-เชียงราย 0 0.00 71 1,102,695.00 11 151,635.00 0 0.00 0 0.00 82 1,254,330.00
5800-แม่ฮ่องสอน 0 0.00 12 198,650.00 3 46,300.00 0 0.00 0 0.00 15 244,950.00
รวมทุกจังหวัด 12 216,675.00 587 9,210,817.00 48 871,798.00 0 0.00 0 0.00 647 10,299,290.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 2,638 (191)
฿47,515,865.77
5100-ลำพูน 1,037 (56)
฿14,524,606.00
5200-ลำปาง 1,237 (87)
฿20,947,911.00
5400-แพร่ 394 (71)
฿7,369,899.00
5500-น่าน 528 (80)
฿8,910,897.00
5600-พะเยา 796 (66)
฿10,099,177.00
5700-เชียงราย 1,855 (137)
฿28,483,225.00
5800-แม่ฮ่องสอน 199 (34)
฿3,756,686.44
รวมทุกจังหวัด 8,684 (722)
฿141,608,267.21

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)