โครงการเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

520

กองทุน

1,507

โครงการ

24,008,063.40 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 123 333 5,909,908.50
5100-ลำพูน 37 125 1,760,747.60
5200-ลำปาง 63 270 4,457,375.00
5400-แพร่ 65 190 2,458,684.30
5500-น่าน 52 104 1,750,838.00
5600-พะเยา 50 98 1,553,920.00
5700-เชียงราย 101 333 5,202,444.00
5800-แม่ฮ่องสอน 29 54 914,146.00
รวมทุกจังหวัด 520 1,507 24,008,063.40

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 135 2,968,087.50 197 2,921,221.00 1 20,600.00 0 0.00 0 0.00 333 5,909,908.50
5100-ลำพูน 38 748,317.60 86 978,780.00 1 33,650.00 0 0.00 0 0.00 125 1,760,747.60
5200-ลำปาง 65 1,293,547.00 204 3,152,253.00 1 11,575.00 0 0.00 0 0.00 270 4,457,375.00
5400-แพร่ 104 1,609,962.20 85 842,722.10 1 6,000.00 0 0.00 0 0.00 190 2,458,684.30
5500-น่าน 57 1,060,050.00 47 690,788.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 104 1,750,838.00
5600-พะเยา 62 1,124,795.00 36 429,125.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 98 1,553,920.00
5700-เชียงราย 113 2,175,474.50 219 3,009,569.50 1 17,400.00 0 0.00 0 0.00 333 5,202,444.00
5800-แม่ฮ่องสอน 27 448,805.00 26 454,776.00 1 10,565.00 0 0.00 0 0.00 54 914,146.00
รวมทุกจังหวัด 601 11,429,038.80 900 12,479,234.60 6 99,790.00 0 0.00 0 0.00 1,507 24,008,063.40

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 2,623 (205)
฿53,250,772.30
5100-ลำพูน 931 (56)
฿13,943,758.20
5200-ลำปาง 1,853 (98)
฿30,078,555.00
5400-แพร่ 1,086 (83)
฿17,696,856.45
5500-น่าน 801 (96)
฿15,646,680.40
5600-พะเยา 926 (71)
฿14,698,405.00
5700-เชียงราย 2,192 (140)
฿40,352,092.50
5800-แม่ฮ่องสอน 389 (44)
฿7,034,319.00
รวมทุกจังหวัด 10,801 (793)
฿192,701,438.85

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)