โครงการเกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

50

กองทุน

62

โครงการ

1,491,980.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 23 30 913,210.00
5100-ลำพูน 3 3 73,295.00
5200-ลำปาง 0 0 0.00
5400-แพร่ 7 8 137,165.00
5500-น่าน 1 1 7,680.00
5600-พะเยา 8 12 194,935.00
5700-เชียงราย 7 7 155,695.00
5800-แม่ฮ่องสอน 1 1 10,000.00
รวมทุกจังหวัด 50 62 1,491,980.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 1 9,485.00 20 699,255.00 9 204,470.00 0 0.00 0 0.00 30 913,210.00
5100-ลำพูน 0 0.00 2 64,100.00 1 9,195.00 0 0.00 0 0.00 3 73,295.00
5400-แพร่ 1 17,275.00 6 109,290.00 1 10,600.00 0 0.00 0 0.00 8 137,165.00
5500-น่าน 0 0.00 0 0.00 1 7,680.00 0 0.00 0 0.00 1 7,680.00
5600-พะเยา 1 41,450.00 7 102,676.00 4 50,809.00 0 0.00 0 0.00 12 194,935.00
5700-เชียงราย 3 87,100.00 3 48,595.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 7 155,695.00
5800-แม่ฮ่องสอน 0 0.00 1 10,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00
รวมทุกจังหวัด 6 155,310.00 39 1,033,916.00 17 302,754.00 0 0.00 0 0.00 62 1,491,980.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 164 (61)
฿6,603,358.00
5100-ลำพูน 28 (14)
฿961,655.00
5200-ลำปาง 39 (23)
฿766,514.00
5400-แพร่ 29 (16)
฿455,235.00
5500-น่าน 17 (14)
฿348,860.00
5600-พะเยา 55 (21)
฿1,581,449.00
5700-เชียงราย 38 (25)
฿1,270,056.00
5800-แม่ฮ่องสอน 2 (2)
฿23,225.00
รวมทุกจังหวัด 372 (176)
฿12,010,352.00

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)