โครงการเกี่ยวกับการงดเหล้า
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

45

กองทุน

75

โครงการ

1,696,184.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 9 16 847,035.00
5100-ลำพูน 2 2 38,300.00
5200-ลำปาง 4 5 51,252.00
5400-แพร่ 1 1 20,000.00
5500-น่าน 2 2 22,600.00
5600-พะเยา 7 10 157,982.00
5700-เชียงราย 18 37 525,515.00
5800-แม่ฮ่องสอน 2 2 33,500.00
รวมทุกจังหวัด 45 75 1,696,184.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 0 0.00 16 847,035.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 847,035.00
5100-ลำพูน 1 25,000.00 1 13,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 38,300.00
5200-ลำปาง 0 0.00 5 51,252.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 51,252.00
5400-แพร่ 0 0.00 1 20,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20,000.00
5500-น่าน 1 15,600.00 1 7,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22,600.00
5600-พะเยา 3 63,082.00 7 94,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 157,982.00
5700-เชียงราย 7 123,200.00 30 402,315.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 525,515.00
5800-แม่ฮ่องสอน 0 0.00 2 33,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33,500.00
รวมทุกจังหวัด 12 226,882.00 63 1,469,302.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 1,696,184.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 281 (98)
฿7,834,227.00
5100-ลำพูน 128 (39)
฿1,888,262.00
5200-ลำปาง 147 (45)
฿2,377,247.00
5400-แพร่ 105 (46)
฿2,275,908.00
5500-น่าน 94 (42)
฿1,781,697.00
5600-พะเยา 168 (47)
฿2,824,444.00
5700-เชียงราย 309 (84)
฿5,591,464.00
5800-แม่ฮ่องสอน 37 (15)
฿686,000.00
รวมทุกจังหวัด 1,269 (416)
฿25,259,249.00

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)