โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

91

กองทุน

139

โครงการ

2,350,321.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 26 38 697,909.00
5100-ลำพูน 5 5 136,950.00
5200-ลำปาง 10 13 165,000.00
5400-แพร่ 10 14 159,190.00
5500-น่าน 6 7 100,675.00
5600-พะเยา 6 7 161,812.00
5700-เชียงราย 20 42 730,855.00
5800-แม่ฮ่องสอน 8 13 197,930.00
รวมทุกจังหวัด 91 139 2,350,321.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 1 19,200.00 37 678,709.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 697,909.00
5100-ลำพูน 1 25,000.00 4 111,950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 136,950.00
5200-ลำปาง 0 0.00 13 165,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 165,000.00
5400-แพร่ 1 12,150.00 13 147,040.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 159,190.00
5500-น่าน 1 15,600.00 6 85,075.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100,675.00
5600-พะเยา 1 24,782.00 6 137,030.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 161,812.00
5700-เชียงราย 2 37,700.00 40 693,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 730,855.00
5800-แม่ฮ่องสอน 1 26,500.00 11 142,430.00 1 29,000.00 0 0.00 0 0.00 13 197,930.00
รวมทุกจังหวัด 8 160,932.00 130 2,160,389.00 1 29,000.00 0 0.00 0 0.00 139 2,350,321.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 503 (126)
฿11,615,274.00
5100-ลำพูน 171 (45)
฿2,679,485.00
5200-ลำปาง 311 (62)
฿5,078,278.00
5400-แพร่ 132 (56)
฿2,488,700.00
5500-น่าน 151 (59)
฿2,925,984.00
5600-พะเยา 121 (40)
฿2,092,437.00
5700-เชียงราย 318 (89)
฿5,919,683.00
5800-แม่ฮ่องสอน 91 (29)
฿1,429,064.00
รวมทุกจังหวัด 1,798 (506)
฿34,228,905.00

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)