โครงการเกี่ยวกับสุขภาพจิต
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

113

กองทุน

180

โครงการ

2,684,512.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 31 56 796,134.00
5100-ลำพูน 9 13 189,565.00
5200-ลำปาง 5 11 285,665.00
5400-แพร่ 21 33 546,398.00
5500-น่าน 6 6 91,980.00
5600-พะเยา 10 14 196,760.00
5700-เชียงราย 24 33 475,890.00
5800-แม่ฮ่องสอน 7 14 102,120.00
รวมทุกจังหวัด 113 180 2,684,512.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 10 176,524.00 43 573,110.00 3 46,500.00 0 0.00 0 0.00 56 796,134.00
5100-ลำพูน 3 41,615.00 10 147,950.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 189,565.00
5200-ลำปาง 0 0.00 10 264,505.00 1 21,160.00 0 0.00 0 0.00 11 285,665.00
5400-แพร่ 2 18,840.00 21 303,848.00 10 223,710.00 0 0.00 0 0.00 33 546,398.00
5500-น่าน 1 7,500.00 5 84,480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 91,980.00
5600-พะเยา 2 21,790.00 10 152,270.00 2 22,700.00 0 0.00 0 0.00 14 196,760.00
5700-เชียงราย 4 72,920.00 23 335,225.00 6 67,745.00 0 0.00 0 0.00 33 475,890.00
5800-แม่ฮ่องสอน 3 32,100.00 10 62,950.00 1 7,070.00 0 0.00 0 0.00 14 102,120.00
รวมทุกจังหวัด 25 371,289.00 132 1,924,338.00 23 388,885.00 0 0.00 0 0.00 180 2,684,512.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 439 (130)
฿9,084,761.00
5100-ลำพูน 167 (46)
฿2,693,104.00
5200-ลำปาง 231 (68)
฿4,759,037.00
5400-แพร่ 197 (62)
฿3,543,182.00
5500-น่าน 144 (58)
฿2,410,661.00
5600-พะเยา 169 (48)
฿2,924,721.00
5700-เชียงราย 301 (90)
฿5,193,599.00
5800-แม่ฮ่องสอน 112 (27)
฿1,754,410.00
รวมทุกจังหวัด 1,760 (529)
฿32,363,475.00

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)