โครงการเกี่ยวกับโรคติดต่อ HIV
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

39

กองทุน

45

โครงการ

1,051,835.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 12 15 334,220.00
5100-ลำพูน 5 5 213,595.00
5200-ลำปาง 3 3 136,900.00
5400-แพร่ 2 3 45,100.00
5500-น่าน 1 1 32,000.00
5600-พะเยา 8 10 187,525.00
5700-เชียงราย 7 7 93,335.00
5800-แม่ฮ่องสอน 1 1 9,160.00
รวมทุกจังหวัด 39 45 1,051,835.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 8 216,620.00 7 117,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 334,220.00
5100-ลำพูน 2 73,595.00 3 140,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 213,595.00
5200-ลำปาง 3 136,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 136,900.00
5400-แพร่ 1 9,600.00 2 35,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 45,100.00
5500-น่าน 1 32,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 32,000.00
5600-พะเยา 2 21,740.00 8 165,785.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 187,525.00
5700-เชียงราย 0 0.00 7 93,335.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 93,335.00
5800-แม่ฮ่องสอน 1 9,160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9,160.00
รวมทุกจังหวัด 18 499,615.00 27 552,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 1,051,835.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 137 (68)
฿2,968,772.00
5100-ลำพูน 67 (28)
฿1,922,419.00
5200-ลำปาง 56 (27)
฿1,362,416.00
5400-แพร่ 42 (26)
฿782,770.00
5500-น่าน 35 (23)
฿546,169.00
5600-พะเยา 74 (38)
฿1,397,285.00
5700-เชียงราย 117 (62)
฿2,370,617.00
5800-แม่ฮ่องสอน 12 (8)
฿202,799.00
รวมทุกจังหวัด 540 (280)
฿11,553,247.00

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)