โครงการเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2564)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

3

กองทุน

6

โครงการ

327,600.00 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 1 2 214,305.00
5100-ลำพูน 0 0 0.00
5200-ลำปาง 0 0 0.00
5400-แพร่ 1 3 74,655.00
5500-น่าน 0 0 0.00
5600-พะเยา 0 0 0.00
5700-เชียงราย 0 0 0.00
5800-แม่ฮ่องสอน 1 1 38,640.00
รวมทุกจังหวัด 3 6 327,600.00

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 0 0.00 2 214,305.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 214,305.00
5400-แพร่ 0 0.00 3 74,655.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 74,655.00
5800-แม่ฮ่องสอน 0 0.00 1 38,640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 38,640.00
รวมทุกจังหวัด 0 0.00 6 327,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 327,600.00

สรุปจำนวนโครงการ-จำนวนกองทุน-งบประมาณ ย้อนหลัง >5ปี

จังหวัด รวมทั้งหมด
5000-เชียงใหม่ 15 (3)
฿1,079,343.00
5100-ลำพูน 3 (1)
฿45,050.00
5200-ลำปาง 2 (2)
฿54,360.00
5400-แพร่ 4 (1)
฿95,475.00
5500-น่าน 1 (1)
฿30,415.96
5600-พะเยา 1 (1)
฿10,000.00
5700-เชียงราย 1 (1)
฿3,600.00
5800-แม่ฮ่องสอน 6 (2)
฿108,640.00
รวมทุกจังหวัด 33 (12)
฿1,426,883.96

** โครงการอื่นๆที่น่าสนใจ (ปีงบประมาณ 2564)**

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)