โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(เฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 1 เชียงใหม่ **ปีงบประมาณ 2564**)

แผนที่แสดงกองทุนที่ได้ดำเนินโครงการแล้ว

308

กองทุน

1,031

โครงการ

17,765,006.71 บาท

งบประมาณที่อนุมัติ

สรุปจำนวนโครงการ

จังหวัด จำนวน
กองทุน
จำนวน
โครงการ
งบประมาณ
(บาท)
5000-เชียงใหม่ 92 309 6,378,461.00
5100-ลำพูน 21 53 869,431.00
5200-ลำปาง 27 79 1,774,488.71
5400-แพร่ 43 123 1,631,902.00
5500-น่าน 30 146 2,285,911.00
5600-พะเยา 25 85 1,337,831.00
5700-เชียงราย 58 215 3,159,672.00
5800-แม่ฮ่องสอน 12 21 327,310.00
รวมทุกจังหวัด 308 1,031 17,765,006.71

สัดส่วนงบประมาณที่ดำเนินการ

Timeline การอนุมัติโครงการ รายจังหวัด

สรุปจำนวนโครงการ จำแนกตามประเภท

จังหวัด ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 รวมทั้งหมด
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
5000-เชียงใหม่ 25 1,031,540.00 159 2,193,244.00 28 315,312.00 0 0.00 97 2,838,365.00 309 6,378,461.00
5100-ลำพูน 7 181,230.00 38 447,770.00 2 21,240.00 0 0.00 6 219,191.00 53 869,431.00
5200-ลำปาง 6 283,212.00 63 1,053,036.00 3 80,295.00 0 0.00 7 357,945.71 79 1,774,488.71
5400-แพร่ 9 210,530.00 98 1,130,893.00 6 78,559.00 0 0.00 10 211,920.00 123 1,631,902.00
5500-น่าน 7 102,715.00 112 1,662,062.00 6 152,251.00 0 0.00 21 368,883.00 146 2,285,911.00
5600-พะเยา 9 174,494.00 69 969,477.00 0 0.00 0 0.00 7 193,860.00 85 1,337,831.00
5700-เชียงราย 15 344,160.00 183 2,284,836.00 4 73,880.00 1 10,960.00 12 445,836.00 215 3,159,672.00
5800-แม่ฮ่องสอน 3 94,380.00 16 207,930.00 0 0.00 0 0.00 2 25,000.00 21 327,310.00
รวมทุกจังหวัด 81 2,422,261.00 738 9,949,248.00 49 721,537.00 1 10,960.00 162 4,661,000.71 1,031 17,765,006.71

จะไม่ทิ้งกัน

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

ค้นข้อมูลโครงการอื่นๆ (Keyword)